regulamin konkursu 09 2021
KONKURS: TARGI MODY WOW FASHION SELECT - 5 WRZEŚNIA 2021 - PGE NARODOWY

§ 1 Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Rozdanie na HALLOWEEN” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Abi Wings (Agnieszka Gąsiorek KOGEL-MOGEL, NIP 8241104053, woj. MAZOWIECKIE, pow. węgrowski, gm. Liw, miejsc. Liw, Zawadzka, nr 10, lok. 1, 07-100, poczta Węgrów). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/abiwings Organizatorem Konkursu jest Abi Wings (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.09.2021 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 03.09.2021 r. (do godziny 20:00). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.


§ 2 Uczestnicy konkursu


W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:


1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
4. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.


§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody


Zadanie Konkursowe polega na:


1) zaobserwowaniu profilu Abi Wings na Instagram (https://www.instagram.com/abiwings/), lub strony na Facebooku: https://www.facebook.com/abiwingsbizuteria


2) polubieniu posta konkursowego znajdująćego się pod linkiem: https://www.instagram.com/p/CTSNmk8s1ZR/ (IG) lub https://www.facebook.com/abiwingsbizuteria/posts/2997332753870747 (FB)

3) napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym, dlaczego właśnie osoba komentująca powina otrzymać nagrodę


Organizator wybierze 4 osoby (2 na FB i 2 na IG) i nagrodzi każdą z nich 1 darmową wejściówką na Targi WOW Fashion na PGE Narodowy w dniu 5.09.2021. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do 04.09.2021 r. (do godziny 12:00) w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Zwycięzcy otrzymają dokładną instrukcję, jak skorzystać z darmowej wejściówki. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych


Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Agnieszka Gąsiorek KOGEL-MOGEL, NIP 8241104053, woj. MAZOWIECKIE, pow. węgrowski, gm. Liw, miejsc. Liw, Zawadzka, nr 10, lok. 1, 07-100, poczta Węgrów. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe zostaną usunięte po wysłaniu nagrody.


§ 5 Postanowienia końcowe


Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora pod linkiem: abiwings.pl/content/regulamin-wrzesien-2021

Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się na profilu Instagram Organizatora. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.