Regulamin obowiązujący od 1 marca 2019

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABI WINGS

ROZDZIAŁ 1

Definicje

§1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca –  Agnieszka Gąsiorek KOGEL-MOGEL  z siedzibą w Liw  (07-100), przy ul. Zawadzka 10/1 ; adres strony internetowej: www.abiwings.pl; adres e-mail: biuro@abiwings.pl; NIP: 824 110 40 53 REGON:142705710, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Sklep – serwis internetowy dający możliwość zamawiania Towarów przez Internet, działający pod adresem www.abiwings.pl, www.abiwings.eu prowadzony przez Sprzedawcę.
 • Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Serwis Przelewy24 – jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działa jako agent PayPro SA. PayPro SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego. Wszelkie uwagi i reklamacje w zakresie płatności przy użyciu tego kanału prosimy kierować pod wymienione powyżej telefony i adresy. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Regulamin – niniejszy dokument, normujący zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Sprzedawcą a Konsumentem.

ROZDZIAŁ 2

Postanowienia ogólne

§2

 1. Warunkiem zamówienia Towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Przy dokonywania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Klient/Konsument zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, gdzie potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu, iż zapoznał się z treścią Regulaminu.
 4. Klient/Konsument ma zakaz za pośrednictwem Sklepu Internetowego do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie Polski.
 2. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 3. Do rozpoznawania i rozstrzygania spraw objętych i nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą wyłącznie przepisy prawa polskiego.

§4

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zawadzka 10/1  07-100 Węgrów/Liw.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@abiwings.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 608 68 44 34,
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 13 1020 1026 0000 1702 0374 4554.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00- 20.00.

ROZDZIAŁ 3

Warunki techniczne Sklepu Internetowego

§5

 1. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka internetowa, dostęp do internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej e-mail.
 2. Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta/Konsumenta w celu utrzymania sesji, dzięki której Klient/Konsument może płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Towarów w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

ROZDZIAŁ 4

Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Konsumenta

§6

 1. Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Konsumenta na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy Towaru oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 §6

 1. W przypadku wątpliwości co do prezentowanego w Sklepie Internetowym Towaru i jego właściwości Konsument może zasięgnąć informacji od Sprzedającego za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w zakładce „Kontakt”.

ROZDZIAŁ 5

Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Klienta

§7

  

 1. Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta z tytułu zamówienia.

§8

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje Towaru były prawidłowe, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Klienta.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Towar nadaje się do innych celów niż określone na Stronie produktowej

ROZDZIAŁ 6

Warunki składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym

§9

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Klient/Konsument może składać zamówienia na Towar dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Klient/Konsument po wejściu do Sklepu Internetowego, składa zamówienie, wskazując na Towar, którym jest zainteresowany, przez wskazanie na Stronie produktowej zamawianej ilości Towaru oraz wybór polecenia „do koszyka”.
 4. Klient/Konsument w Koszyku:
  1. Określa sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru,
  2. Określa dogodny sposób płatności za Towar,
  3. Potwierdza zamówienie.

§10

 1. Po wyborze w Sklepie Internetowym wszystkich interesujących Towarów, Klient/Konsument klika na polecenie „Koszyk”,
 2. Po weryfikacji zgodności zawartości Koszyka z oczekiwaniami należy kliknąć polecenie „zamówienie”, rozpoczynając tym samym proces składania zamówienia. Procedura składania zamówienia obejmuje określone poniżej etapy, których zakończenie generuje się klikając kolejno w odpowiednie polecenia:
  1. Zamówienie – należy wskazać niezbędne dane kontaktowe celem realizacji zamówienia. Dokonując zakupu bez logowania do Konta użytkownika należy potwierdzić zapoznanie się z treścią Polityki prywatności. Po wypełnieniu danych należy kliknąć polecenie “Dalej”.
  2. Adres dostawy – należy podać adres do wysyłki. Po wypełnieniu danych należy kliknąć polecenie “Dalej”.
  3. Sposób dostawy  – należy wybrać jedną z dostępnych metod wraz z kosztem przesyłki Towaru do Klienta/Konsumenta. Na tym etapie można również do zamówienia dołączyć swoje uwagi, sugestie lub pytania. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć polecenie Dalej”.
  4. Płatność – W tym miejscu, udostępnia się możliwość zapłaty za pośrednictwem Przelewy24, płatność za pobraniem oraz płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy. Należy potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu z uwzględnieniem zasad i warunków świadczenia usług. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć polecenie “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie w przycisk funkcyjny“Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta/ Konsumenta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta/Konsumenta automatycznie wysyłany jest ze Sklepu Internetowego e-mail z informacjami o złożonym zamówieniu.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Klient/Konsument może zostać poinformowany za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail o nie przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

§11

Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie Sprzedawcy i nie może być dłuższy, niż 30 dni licząc od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wyboru formy płatności: płatności elektroniczne/przelewem na rachunek Sprzedawcy zamówiony towar jest rezerwowany na 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie, gdy płatność za zamówienie nie zostanie zrealizowana, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego.
 4. Na Stronie produktowej każdego Towaru wskazana jest jego dostępność. Orientacyjny czas wysyłki zamówienia, liczony jako dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem wynosi 3-5 dni.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta/Konsumenta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 6. W stosunku do Klienta Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z niemożności realizacji zamówienia, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności wojnę, zamieszki, interwencje rządu, awarię, opóźnienia w transporcie, spory pracownicze, pożar, powódź lub siłę wyższą.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta innego sposobu dostawy, niż wysyłka za zapłatą przy odbiorze Towaru (za pobraniem), czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą, na jaką opiewa zamówienie.

ROZDZIAŁ 7

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§12

 1. Konsument może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przy odstąpieniu od umowy konieczne jest podanie numeru zamówienia.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności pomniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

ROZDZIAŁ 8

Odstąpienie od umowy przez Klienta

§13

 1. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia Klienta od umowy ani od zapłaty za zamówiony przez niego Towar, który został dostarczony przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

ROZDZIAŁ 9

Reklamacje składane przez Konsumenta

§14

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli Sprzedawca nie odpowie Konsumentowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ustępu 4 oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 7. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ustępie 4, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Konsument nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 8. Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 10

Reklamacje składane przez Klienta

§15

 1. Klient nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 2. Towar reklamowany z zastrzeżeniem ustępu 1 musi być zwrócony w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta. W razie wątpliwości za Towar będący w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta nie uznaje się Towaru:
  1. w nie oryginalnym opakowaniu,
  2. w oznaczonym lub uszkodzonym opakowaniu,
  3. podlegającego zużyciu,
  4. z brakującą dokumentacją dotyczącą rękojmi/gwarancji;
 3. Wady Towaru zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę w następujących przypadkach:
  1. uszkodzenie lub utrata Towaru nastąpiła podczas przewozu,
  2. występuje niedobór Towaru, a Klient powiadomił o tym fakcie Sprzedającego w terminie 48 godzin od daty dostawy.
 4. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 Towar zostanie wymieniony, gdy jego wadliwość zostanie dowiedziona Sprzedawcy w sposób niebudzący wątpliwości.
 5. Sprzedawca nie uwzględnia roszczeń o zwrot poniesionych wydatków, naprawienia szkody lub innej straty lub szkody następczej, a wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest w sposób wyraźny wyłączona.
 6. Klient zwraca reklamowany Towar na swój koszt.
 7. Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia Dowodu zakupu .
 8. Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu wadliwego Towaru wraz z Dowodem zakupu.
 9. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni.

ROZDZIAŁ 11

Ochrona danych osobowych

§16

 1. Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta/Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta/Konsumenta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem/Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Klienta/Konsumenta w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
 6. Klient/Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym calu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.
 7. Sklep internetowy nie umożliwia rejestracji a dane osobowe będą usuwane w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania zamówienia.

ROZDZIAŁ 12

Postanowienia końcowe

§17

 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Klientem strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu w stosunkach między Sprzedawcą a Konsumentem strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym według obowiązujących przepisów prawa.

§19

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o Towarze na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tego Towaru i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy:
  1. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225),
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
  3. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

§20

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta/Konsumenta  przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 22 lutego 2019 r.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 marca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. FORMULARZ ZWROTU TOWARU