Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do oświadczenia należy załączyć kopię dowodu zakupu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności pomniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

Odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia Klienta od umowy ani od zapłaty za zamówiony przez niego Towar, który został dostarczony przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Reklamacje składane przez Konsumenta

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli Sprzedawca nie odpowie Konsumentowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ustępu 4 oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 7. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ustępie 4, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Konsument nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 8. Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy.

Reklamacje składane przez Klienta

 1. Klient nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 2. Towar reklamowany z zastrzeżeniem ustępu 1 musi być zwrócony w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta. W razie wątpliwości za Towar będący w stanie w jakim się znajdował w momencie dostawy do Klienta nie uznaje się Towaru:
  1. w nie oryginalnym opakowaniu,
  2. w oznaczonym lub uszkodzonym opakowaniu,
  3. podlegającego zużyciu,
  4. z brakującą dokumentacją dotyczącą rękojmi/gwarancji;
 3. Wady Towaru zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę w następujących przypadkach:
  1. uszkodzenie lub utrata Towaru nastąpiła podczas przewozu,
  2. występuje niedobór Towaru, a Klient powiadomił o tym fakcie Sprzedającego w terminie 48 godzin od daty dostawy.
 4. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 Towar zostanie wymieniony, gdy jego wadliwość zostanie dowiedziona Sprzedawcy w sposób niebudzący wątpliwości.
 5. Sprzedawca nie uwzględnia roszczeń o zwrot poniesionych wydatków, naprawienia szkody lub innej straty lub szkody następczej, a wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest w sposób wyraźny wyłączona.
 6. Klient zwraca reklamowany Towar na swój koszt.
 7. Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia Dowodu zakupu .
 8. Reklamacje będą rozpatrywane po dostarczeniu wadliwego Towaru wraz z Dowodem zakupu.
 9. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni.

Przykładowy formularz zwrotu